23 februari 2019

Algemene informatie

Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot het VBAG (beroepsverenging) en tot het tuchtrecht, Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu).  Zie hier de folder klachtenregeling van het VBAG. Uiteraard dienen eventuele klachten allereerst met de therapeut zelf besproken te worden.

De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard.

Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen, waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten. De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

De betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Het te betalen bedrag dient te worden overgemaakt.

Cliënten die aanvullend verzekerd zijn kunnen de kosten declareren bij hun verzekeraar.  Meer informatie hierover is te vinden op mijn website onder het kopje ‘vergoedingen’. Dit geldt niet voor relatietherapie.

De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig en minimaal 48 uur van tevoren af te zeggen (werkdagen, weekend niet inbegrepen), wanneer annulering niet voorkomen kan worden. Anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Bij afspraken volgend op een zondag of op een of meerdere erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om (uiterlijk) 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag.

PRIVACY VERKLARING

Bekijk hier onze privacyverklaring

Share this: